Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

ประกาศรายชื่อพระนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

งานสอบสัมภาษณ์ทุนมูลนิธิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เริ่มเวลา  ๑๓.๐๐ น. 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ รายชื่อพระนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครพระนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามที่ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น 

อ่านเพิ่มเติม...