วัตถุประสงค์

  วัตถุประสงค์                         1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย                         2. เพื่อสร้างกลไกการเบิกจ่ายให้มีความเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้                         3. เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ตามภาระงานที่เกี่ยวข้อง                         4. เพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารและการประสานงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ อย่างมีระบบ ทันสมัย และรวดเร็วทันต่อความต้องการ

ตรามหาวิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

    ตราสัญญลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระมหามงกุฏ และ อุณาโลม หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระผู้ทรงเป็นที่มาแห่งนาม “มหามกุฏราชวิทยาลัย” พระเกี้ยวประดิษฐานบนหมอนรอง  หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระผู้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง “มหามกุฏราชวิทยาลัย” หนังสือ  หมายถึง คัมภีร์และตำราทางพระพุทธศาสนา เพื่อการศึกษาค้นคว้า และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปากกาปากไก่ ดินสอ และม้วนกระดาษ หมาย ถึง อุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียน การพิมพ์เผยแพร่คัมภีร์และการผลิตตำราทางพระพุทธศาสนา เพราะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นทั้งสถาบันศึกษา และแหล่งผลิตตำรับตำราทางพระพุทธศาสนา ช่อดอกไม้แย้มกลีบ หมายถึง ความเบ่งบานแห่งสติปัญญา และวิทยาการในทางพระพุทธศาสนา และหมายถึง กิตติศัพท์กิตติคุณที่ฟุ้งขจรไป ดุจกลิ่นหอมแห่งดอกไม้ ธงชาติไทย หมายถึง อุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่มุ่งพิทักษ์สถาบันหลักทั้ง ๓ คือ ชาติไทย พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ พานรองรับหนังสือหรือคัมภีร์ หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นสถาบันเพื่อความมั่นคง และแพร่หลายของพระพุทธศาสนา วงรัศมี […]

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

1. ปฏิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 2. สนับสนุน ร่วมมือ ส่งเสริมและสร้างความสามัคคีกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 3. ประสานงานและติดตามหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต 4. บริหารงานในหน่วยงานให้เกิดผลทางการปฏิบัติและเกิดเป็นรูปธรรม