พิธีถวายทุนการศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2562 และบัญชีรายชื่อพระนักศึกษาทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้ารับทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2561

บัญชีรายชื่อพระนักศึกษาทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้ารับทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562   กำหนดการ พิธีถวายทุนการศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2562   กรุณาตรวจสอบรายชื่อ และอ่านกำหนดการด้วยนะครับ หมายเหตุ การแต่งกาย – พระสงฆ์ห่มคลุม (จีวรสีพระราชนิยม) – ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว – ผู้ชายแต่งชุดสูทสากล และผู้หญิงแต่งชุดผ้าไหมหรือชุดไทย

บัญชีรายชื่อพระนักศึกษาทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระหว่างปี 2547 – 2560

บัญชีรายชื่อพระนักศึกษาทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2547 ดูข้อมูล>>>ปี 2547 บัญชีรายชื่อพระนักศึกษาทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2548 ดูข้อมูล>>>ปี 2548 บัญชีรายชื่อพระนักศึกษาทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2549 ดูข้อมูล>>>ปี 2549 บัญชีรายชื่อพระนักศึกษาทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2550  ดูข้อมูล>>>ปี 2550 บัญชีรายชื่อพระนักศึกษาทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2551  ดูข้อมูล>>>ปี 2551 บัญชีรายชื่อพระนักศึกษาทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2552  ดูข้อมูล>>>ปี 2552 บัญชีรายชื่อพระนักศึกษาทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2553 : ไม่มีข้อมูล บัญชีรายชื่อพระนักศึกษาทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2554 : ไม่มีข้อมูล บัญชีรายชื่อพระนักศึกษาทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2555 : ไม่มีข้อมูล บัญชีรายชื่อพระนักศึกษาทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2556  ดูข้อมูล>>>ปี 2556 บัญชีรายชื่อพระนักศึกษาทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2557  ดูข้อมูล>>>ปี 2557 […]

รับสมัครสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

        ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะดำเนินการสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องการให้ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดตามประกาศ และนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมทั้งใบรับรองความประพฤติได้ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้      ๑.ใบสมัครสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงฯ      ๒.ใบรับรองความประพฤติ

พระราชทานทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ประจำปี 2558

พระราชทาน 446 ทุนเล่าเรียนหลวง วันนี้ (7 ก.ค.) ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2558 โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กรรมการโครงการฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดย นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ กรรมการและเลขานุการโครงการฯ กล่าวในการรายงานว่า ปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จำนวน 446 ทุน เป็นเงิน 9,744,000 บาท จำแนกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1.ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของกองบาลีสนามหลวง 153 ทุน เป็นงิน 2,069,000 บาท แบ่งเป็น ทุนระดับเปรียญธรรม(ป.ธ.) 6-9 ประโยค 76 ทุน ทุนเล่าเรียนพระบาลี ตั้งแต่ ป.ธ. 3-9 ประโยค 67 ทุน และ ทุนสำนักเรียน 5 ทุน 2.ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ จำนวน 258 ทุน เป็นเงิน 2,745,000 บาท แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)222 ทุน มหาวิทยาลัยมหามุกฎราชวิทยาลัย (มมร.) 36 ทุน 3.ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของกองงานพระธรรมทูต 9 ทุน เป็นเงิน 270,000 บาท 4.ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 17 ทุน เป็นเงิน 4 ล้านบาท แบ่งเป็น ทุนสนับสนุนคณะสงฆ์ด้านวิปัสสนาจารย์ ระดับปริญญาโท 1 ทุน เป็นเงิน 2 ล้านบาท ทุนสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น 15 ทุน เป็นเงิน 1 ล้านบาท ทุนสนับสนุนพระนักเทศน์ 1 ทุน […]