รับสมัครสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

        ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะดำเนินการสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องการให้ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดตามประกาศ และนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมทั้งใบรับรองความประพฤติได้ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้

     ๑.ใบสมัครสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงฯ

     ๒.ใบรับรองความประพฤติ

View Fullscreen