พระราชทานทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ประจำปี 2558

พระราชทาน 446 ทุนเล่าเรียนหลวง

วันนี้ (7 ก.ค.) ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2558 โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กรรมการโครงการฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดย นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ กรรมการและเลขานุการโครงการฯ กล่าวในการรายงานว่า ปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จำนวน 446 ทุน เป็นเงิน 9,744,000 บาท จำแนกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1.ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของกองบาลีสนามหลวง 153 ทุน เป็นงิน 2,069,000 บาท แบ่งเป็น ทุนระดับเปรียญธรรม(ป.ธ.) 6-9 ประโยค 76 ทุน ทุนเล่าเรียนพระบาลี ตั้งแต่ ป.ธ. 3-9 ประโยค 67 ทุน และ ทุนสำนักเรียน 5 ทุน

2.ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ จำนวน 258 ทุน เป็นเงิน 2,745,000 บาท แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)222 ทุน มหาวิทยาลัยมหามุกฎราชวิทยาลัย (มมร.) 36 ทุน

3.ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของกองงานพระธรรมทูต 9 ทุน เป็นเงิน 270,000 บาท

4.ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 17 ทุน เป็นเงิน 4 ล้านบาท แบ่งเป็น ทุนสนับสนุนคณะสงฆ์ด้านวิปัสสนาจารย์ ระดับปริญญาโท 1 ทุน เป็นเงิน 2 ล้านบาท ทุนสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น 15 ทุน เป็นเงิน 1 ล้านบาท ทุนสนับสนุนพระนักเทศน์ 1 ทุน เป็นเงิน 1 ล้านบาทและ

5.ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของกองธรรมสนามหลวง 9 ทุน เป็นเงิน 660,000 บาท แบ่งเป็นทุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาดีเด่น ขนาดเล็ก ไม่เกิน 120 รูป 3 ทุน ขนาดกลาง ไม่เกิน 300 รูป 3 ทุน และขนาดใหญ่ มากกว่า 301 รูป 3 ทุน “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนสำหรับพระสงฆ์ไทยในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา 5ธันวาคม 2547 ในการส่งเสริมการเล่าเรียนพระธรรมวินัย และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตามพระราชประสงค์ ซึ่งขณะนี้โครงการได้ถวายทุนแด่พระสงฆ์ไปแล้วกว่า 6,000 ทุนในการส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ไทย” เลขานุการโครงการฯ กล่าว