วัตถุประสงค์

  วัตถุประสงค์

                        1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

                        2. เพื่อสร้างกลไกการเบิกจ่ายให้มีความเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้

                        3. เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ตามภาระงานที่เกี่ยวข้อง

                        4. เพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารและการประสานงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ อย่างมีระบบ ทันสมัย และรวดเร็วทันต่อความต้องการ