วิสัยทัศน์และพันธกิจ

1. ปฏิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

2. สนับสนุน ร่วมมือ ส่งเสริมและสร้างความสามัคคีกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

3. ประสานงานและติดตามหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต

4. บริหารงานในหน่วยงานให้เกิดผลทางการปฏิบัติและเกิดเป็นรูปธรรม